Algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden en klachtenregeling

 

Het adres van MOtAM B.V. is Stationsplein 80 2011LM Haarlem, met KvK-nummer 69305927.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@motamcoaching.nl of per post: MOtAM B.V., Stationsplein 80, 2011LM Haarlem.

MOtAM B.V. heeft het recht deze algemene & annuleringsvoorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene & annuleringsvoorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene & annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Een Opdrachtgever kan zijn een deelnemer aan een opleiding of training of een contractant; degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding of training. Opdrachtnemer zal deze algemene en annuleringsvoorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.motamcoaching.nl. Bij het aangaan van een overeenkomst tussen Opdrachtgever- en nemer wordt de Opdrachtgever geacht deze voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.

Artikel 2 - Totstandkoming opdrachtDe opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt aan Opdrachtgever of, in enkele gevallen, van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

1.Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).

2.Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 - Prijs

1.De prijs van een dienst komt tot stand door wederzijdse aanvaarding en wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever of door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

2.Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

3.De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

1.Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal elke veertien dagen factureren.

2.Factuur wordt verzonden voor aanvang van de Opdracht en eventueel bij aanvang deel opdrachten.

3.Betaling kan uitsluitend elektronisch plaatsvinden door middel van bijschrijving van de prijs op de bankrekening van Opdrachtnemer.

4.Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

a.Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

b.Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;

c.Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

d.Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot € 267 zullen deze kosten € 40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

a.15% over de eerste € 2.500;

b.10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;

c.5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

d.1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

e.0,5% over het overige deel.

Artikel 6 - Contractsduur

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Artikel 7 - Uitvoeringstermijn

1.Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.

2.Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

3.Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 8 - Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9 - Uitvoering opdracht

1.Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

3.Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren.

5.Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 - Wijziging opdracht

1.Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

2.Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3.Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding

1.Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

2.Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3.Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

a.Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

b.Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

c.Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

d.Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Annulering

1. Indien er sprake is van een overeenkomst met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van 14 dagen, de volgende annuleringsregeling:

a. annulering voordat de opdracht is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

b. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

c. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

d. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

e. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

Annulering van een opleiding of workshop kan geschieden bij onvoldoende deelnemers. Indien daar sprake van is zullen de deelnemers uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding of workshop hierover geïnformeerd worden. Deelnemers kunnen vervolgens deelnemen aan de eerstvolgende opleiding of workshop. Indien deelnemer de opleiding wenst te annuleren, betaalt MOtAM binnen veertien werkdagen het inschrijfgeld terug.  

Artikel 13 - Overmacht

1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

1.Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

2.Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.

3.Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

4.In het geval van ontbinding van de overeenkomst dient de Opdrachtgever eventueel van de Opdrachtnemer ontvangen materiaal zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer terug te zenden. De Opdrachtnemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Opdrachtgever. Het terugzenden geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden voldaan.

Artikel 15 - Garanties

1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.

2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.

3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer niets aan kan doen.

Artikel 16 - Klachten

1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.

2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

1.Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.

2.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3.De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 10.000.

4.De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 18 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 19 - Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom

1.Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2.Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 21 - Geheimhouding

1.Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

2.Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3.Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

4.Details met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever – en nemer.

Artikel 22 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 23 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 24 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 25 - Bevoegde rechter

Rechtbank Noord-Holland.


Klachtenregeling

De medewerkers en aangesloten coaches en adviseurs van MOtAM streven ernaar om organisaties, hun medewerkers en anderen, zoals scholieren en studenten, met meer plezier en voldoening te laten werken en studeren. Het kan onverhoopt voorkomen dat de diensten die aangeboden worden niet overeenstemmen met de verwachting van een opdrachtgever of deelnemer. In dat geval vinden wij het van belang om tot een passende oplossing te komen. Daarom is deze klachtenregeling opgesteld.

Mocht u als opdrachtgever of deelnemer aan een opleiding, cursus, workshop of individueel coaching traject georganiseerd door MOtAM een klacht hebben, dan kunt u dit kenbaar maken op het evaluatieformulier en/of dit bespreken met een van de docenten, trainers of coaches van MOtAM.

Als dit geen oplossing biedt dan kunt u nadien contact opnemen met directeur Rutger Gevers Deynoot, in deze optredend als vertegenwoordiger van MOtAM (023 30 40 013). Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Voor de inhoudelijke duidelijkheid streven wij ernaar om klachten schriftelijk te ontvangen.

Mocht MOtAM in uw ogen geen passende oplossing bieden voor uw klacht, dan kan het geschil voorgelegd worden aan Anton Philips, die tientallen jaren als coach heeft gewerkt. Hij treedt bij een geschil op als onafhankelijke derde. Een laatste mogelijkheid is, zoals bij ieder geschil, een gang naar de rechter. Uiteraard streeft MOtAM ernaar om opdrachtgevers tevreden te stellen en eventuele klachten op te lossen.

Indienen en behandelen van een klacht:

1. De opdrachtgever/cliënt heeft het recht om over de werkwijze een klacht in te dienen bij opdrachtnemer. De klacht kan ook betrekking hebben op gedragingen van de opdrachtnemer. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, wordt aangemerkt als een gedraging van de opdrachtnemer.

2. Een klacht dient schriftelijk te worden voorgelegd en gericht te worden aan:

MOtAM, Stationsplein 80, 2011LM Haarlem, ter attentie van Rutger Gevers Deynoot of rutger@motamcoaching.nl. Hij zal de klacht vertrouwelijk behandelen. 

3. Een klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
- naam en adres van de melder;
- datum van de melding;
- omschrijving van de klacht: uitlatingen, gedragingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

4. Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een uitlating, gedraging of handeling betreft die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

5. De ontvangst van de klacht wordt binnen 7 werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door MOtAM. De klacht word vertrouwelijk behandeld.

6. MOtAM stelt de klager, binnen 15 werkdagen na het indienen van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn reactie op de klacht en van de eventuele conclusies die de opdrachtnemer daaraan verbindt.

7. Mocht de termijn van 15 dagen niet gehaald worden, dan zal de klager hiervan binnen 15 werkdagen op de hoogte worden gesteld en worden geïnformeerd over de verwachte reactietermijn. Deze termijn bedraagt maximaal 30 werkdagen. De klacht en de documentatie daarover zullen maximaal een jaar bewaard worden. 

8. Indien klager het niet eens is met het oordeel en/of afhandeling van de klacht van MOtAM, kan klager of MOtAM het geschil voorleggen aan Anton Philips, als onafhankelijke derde. De heer Philips is te bereiken op 06 5469 6902. De uitspraak van de heer Philips is bindend voor MOtAM. 

9. Indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in de uitspraak van de heer Philips, kan het geschil aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank.

Haarlem, mei 2018